WEBOLDAL ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A weboldal használata során rendelkezésünkre bocsátott adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve ha az a teljesítés érdekében alvállalkozónkként működik közre, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. Adataid kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően járunk el.

Neved, e-mail címed megadásával feliratkozol hírlevelünkre, melyben kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információkról, akcióinkról, szolgáltatásainkról, termékeinkről küldünk tájékoztatást. A hírlevélről bármikor lehetőséged van leiratkozni a hírlevélben feltüntetett Leiratkozás gomb segítségével.

A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

A rendszerünkben tárolt adataidnak törlését, módosítását bármikor írásban kérheted, de ettől független módon törölheted magad az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációd törlésre kerülne.

Az üzemeltető weboldalának tárhelyszolgáltatója

Drávanet Zrt. 1138 Budapest Váci út 188., Telefon: 80/811-118, Fax: 1/890-0891, Email: info@dravanet.hu

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő számára: EduSport S.E 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. adószáma:  

Az érintett adatok tárolásának időtartama: visszavonásig

Hozzájárulás tárgyában érintett adatok

 • név

 • telefonszám

 • email cím

 • számlázási cím

 • szállítási cím

 • (átutalásos fizetés, illetve postai leadás esetén) bankszámlaszám

Az adatkezelő neve: Nagy Dénes

elérhetősége: denes.nagy@educomm.hu

Az adatkezelés célja:

 • kommunikáció, kapcsolattartás

 • üzleti adminisztráció, be- és kifizetések feldolgozása

 • kapcsolattartói címtárak kezelése

 • jogi előírásoknak való megfelelés

 • könyvelés, pénzügy, könyvvizsgálat

 • költségek megtérítése

 • üzleti műveletek, ideértve az ügyfelek megrendeléseinek feldolgozását és teljesítését

 • csalás és más jogellenes tevékenységek, igények és egyéb követelések elleni védelem

Adatfeldolgozók felé az adatok részben vagy egészben továbbításra kerülnek.
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényünkön mint adatkezelő fénykép- és/vagy videó felvételeket készítünk, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket és/vagy videó felvétleket saját honlapunkon , valamint Facebook  és Instagram
 oldalunkon, valamint egyéb tájékoztató anyagainkon közzétehetjük.

Adatfeldolgozók:

1. EduSport S.E. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.

2.Educomm Bt. Cím: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.Adószám: 21936542-2-13

3. Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Montain View CA 94043 USAilletve Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4Adószám: IE 6388047V

Tájékoztatjuk, hogy Önnek, mint természetes személynek az adatkezelés során az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adatának korlátozását

 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre

 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását

 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról

 • kérheti egy vagy több adatának módosítását

 • kérheti adataihoz való hozzáférését

 • tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen

 • kérheti, hogy töröljük egy vagy több adatát

 • panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.Telefonszám: +36 (1) 391-1400Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérésed vagy kérdésed van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmedet postai úton a 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. címre vagy elektronikusan a edusport@educomm.hu címre küldheted. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az általad meghatározott címre.

A rendelet szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Nyilatkozom, hogy megrendelésem leadásával önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes egyértelmű hozzájárulásomat adom a személyes adataim kezeléséhez a következő adatkezelő számára: EDUSPORT Sportegyesület 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.

2023. 02. 13.

A megrendelés leadásával nyilatkozol, hogy a fenti szöveget megismerted, értelmezted és elfogadod!


EDUSPORT APPLIKÁCIÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Ön által letöltött Edusport applikációt (a továbbiakban: Applikáció) az EDUSPORT Sportegyesület (székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás király u. 6.; Cg.: 01-09-989472; adószám: 19281256-1-13, nyilvántartási szám: 1399014580) a (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

Fogalmak

Versenykezelő rendszer: Az Applikáció teljes körű használata összekapcsolódik a Szolgáltató által üzemeltetett és szolgáltatott Edusport.hu oldalon elérhető versenykezelő online nevezési rendszerrel (továbbiakban: Versenykezelő rendszer).
Sportesemény: A Versenykezelő rendszerben megjelenített olyan esemény (továbbiakban Sportesemény), amelyre jelentkezni lehet.
Versenyző: A Versenykezelő rendszerben regisztrációt követően a megadott Sporteseményre jelentkező versenyző (továbbiakban: Versenyző). Versenyző számára elérhető az Applikáció versenyzői szolgáltatása.
Szurkoló: A Versenykezelő rendszerben regisztrált kísérő vagy az edusport.hu oldalon regisztráló szurkoló (továbbiakban Szurkoló). Szurkoló számára elérhető az Applikáció versenyzőkövetési és szurkolói szolgáltatása. 
Felhasználó: A Versenyző és a Szurkoló jelentik az applikáció felhasználót (továbbiakban Felhasználó).

Adatkezelés
Az Applikáció és az edusport.hu adatkezelési szabályzata az https://edusport.hu/adatkezelesi_nyilatkozat oldalon található.
Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Versenykezelő rendszer használata és az Applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.
A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Google Maps helyzet adatok kezelése az Applikációban
A Szolgáltató a versenyzőkövetési szolgáltatás érdekében a Felhasználó számára lehető teszi az Applikációban a versenyzőkövetésre engedélyt adó Versenyző követését az adott Sportesemény időmérése alatt.
Az adatkezelés célja: az Edusport Applikáció helymeghatározó és információs szolgáltatásainak Felhasználó általi igénybevétele, a Felhasználó számára információk közvetítése a Szolgáltató által, a Versenyző GPS koordinátáin alapuló helyzetének felhasználásával. A Versenyző GPS koordinátái csak az alábbi esetben követhetők Szolgáltató számára: Versenyző letölti az Edusport Applikációt, majd az Applikációban az Irányítópult menüpontban illetve a telefon Edusport alkalmazásengedélyező rendszerében hozzájárul a a meghatározott mértékű helyadathoz való hozzáférésre, amellyel elfogadja, hogy az őt kiválasztó Szurkoló is látni fogja azt.
A kezelt adatok köre: A Versenyző GPS koordinátái, a Google Maps térképen megjelenített pozíciója, a koordináták alapján számított aktuális távolságadatok és a Versenyző adott Sporteseményen elfoglalt pillanatnyi és legutolsó helyezésének megjelenítése Felhasználó részére.
Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató az helyadatokat kizárólag a Sportesemény időtartama alatt a Rajttól a Célig jeleníti meg és a Versenyző regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Általános információk
Felhasználó az Applikáció letöltésével hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.
A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.
Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti.
Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti.
Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: edusport@educomm.hu
Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.
Az Applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.
Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!

Gödöllő, 2021. május 3.
EDUSPORT Sportegyesület